Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2023

Tài liệu sinh Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2023. Trong tháng này, chúng ta sẽ cùng sinh hoạt với các nội dung về: Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám; Tìm hiểu về Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Gương thanh niên tiêu biểu; Các chính

Read more