Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng 06 tháng đầu năm 2023.

 Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng 06 tháng đầu năm 2023.