Chủ đầu tư | Thủy lợi Đồng Nai

Chủ đầu tư

250x167_1

I- Các công trinh xây dựng thuỷ lợi Kênh N2, N11 HTTL kênh chính Tân Hưng – Tỉnh Tây Ninh ─ Đặc điểm công trình: Kênh bê tông ─ Thời gian thực hiện: năm 2000 ─ Chủ đầu tư: Ban QLDAĐT – XDCT Sở NN & PTNT tỉnh Tây Ninh Kênh NII – III hệ