Thông tin văn bản

Quy định phạm vi vùng phụ cận các công trình Thủy Lợi tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi Đồng Nai công bố Báo cáo tài chính năm 2020 (đã  được kiểm toán) Báo cáo tài chính 2020 – đã được kiểm toán

Công ty TNHH MTV công bố Quy trình vận hành công trình hồ chứa nước Bà Long, huyện Trảng Bom QTVH Hồ chứa nước Bà Long 

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới Doanh nghiệp năm 2021 của  Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi Đồng Nai Số 253 Báo cáo sắp xếp đổi mới DN 2021 .

Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2020 – của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi Đồng Nai. 252 Báo cáo chế độ tiền lương, thưởng 2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi Đồng Nai QD 954 giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD&DTPT giai doan 2021-2025 KH 268_Kế hoạch SXKD và DTPT 05 năm 2021-2025

Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của UBND tỉnh cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi Đồng Nai QD-955 Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD nam 2021 266_Ke hoach SXKD và DTPT 2021

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi Đồng Nai công bố Quy trình vận hành Công trình hồ chứa nước Suối VỌng theo quy định của Luật Thủy Lợi và các luật hiện hành QTVH Suối Vọng

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi Đồng Nai công bố Quy trình vận hành các Công trình theo quy định của Luật Thủy Lợi và các luật hiện hành bao gồm: QTVH Sông Mây QTVH Núi Le QTVH Lộc An QTVH Gia Ui QTVH Gia Măng QTVH Đồng Hiệp QTVH Đa

Thông báo người đại diện phát ngôn