Thông tin văn bản

Thông báo người đại diện phát ngôn

Bao cao tai chinh 6 thang dau nam 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi Đồng Nai

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2019 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi Đồng Nai Báo cáo số 498 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2019

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Đồng Nai Công văn số 518 Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020

Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Đồng Nai xin thông báo về việcThay đổi giấy đăng kí kinh doanh Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty trên giấy phép kinh doanh

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2020

419 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm

4. Công bố KH SXKD Và ĐTPTr Giai đoạn 5 năm 2016-2020

3. BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của công ty năm 2019

2. Kế hoạch CSKD và đầu tư phát triển năm 2020