Thông tin văn bản

Công ty TNHH MTV công bố Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Ông Kèo QTVH Ông Kèo

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi Đồng Nai công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 770_0002_Bao cao tai chinh 6 thang 2021

Báo cáo Thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai 6 tháng năm 2021 BC 719-Bao cao thuc trang quan tri va co cau to chuc cua CT

Báo cáo Thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai năm 2020 báo cáo số 664_Thực trạng quản trị, cơ c ấu tổ chức CT 2020

báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm 2018-2020 Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai báo cáo số 663_báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm 2018-2020

Báo cáo số658_Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2020 của Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai 658 _Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2020

Quy định phạm vi vùng phụ cận các công trình Thủy Lợi tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi Đồng Nai công bố Báo cáo tài chính năm 2020 (đã  được kiểm toán) Báo cáo tài chính 2020 – đã được kiểm toán

Công ty TNHH MTV công bố Quy trình vận hành công trình hồ chứa nước Bà Long, huyện Trảng Bom QTVH Hồ chứa nước Bà Long 

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới Doanh nghiệp năm 2021 của  Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi Đồng Nai Số 253 Báo cáo sắp xếp đổi mới DN 2021 .