Công trình thanh niên năm 2023

Ngày 18 và 19/3/2023, Đoàn thanh niên Công ty Thủy lợi ra quân thực hiện công trình thanh niên “Sửa chữa cổng, hàng rào công ty”. Đoàn viên thanh niên đã năng nổ, nhiệt tình tham gia, hoàn tất cải tạo cổng và hàng rào công ty, mang đến một diện mạo tươi đẹp cho Công ty và niềm vui đến cho tất cả người lao động của Công ty.