Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

#Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Đoàn khối gửi tới ĐVTN infographic với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh -Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam
Ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) đã hoạt động tích cực, khẩn trương và đầy sáng tạo để chuẩn bị cho sự ra đời các tổ chức cộng sản – tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Có thể là hình ảnh về 1 người