Ngày thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh T6/2022

Ngày 18/6/2022 Đoàn Thanh niên công ty Thủy Lợi ra quân dọn dẹp khu vực vườn hoa, cây xanh công ty. Đồng thời hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” , 12 Đoàn viên thanh niên thực hiện thu gom, dọn dẹp rác thải và rác thải nhựa quanh Công ty. Loại bỏ các chai lọ, bọc nylong nhựa nhằm góp phần bảo vệ mội trường, tạo nơi làm việc được xanh, sạch, đẹp hơn, góp phần nâng cao năng suất lao động của Cán bộ người lao động toàn công ty.