Ngày thứ 7 tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh tháng 7/2023

Ngày 23/7 Chi đoàn Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi tổ chức ra quân dọn dẹp cống nước, khuôn viên công ty thực hiện ‘Ngày Chủ nhật xanh’ đợt 3 năm 2023.