Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2023.

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2023. Trong tháng này, chúng ta sẽ cùng sinh hoạt với các nội dung về: Tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình; Tìm hiểu về Tổng Bí thư Trường Chinh; Gương thanh niên tiêu biểu; Các chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 9/2023; Các hoạt động tiêu biểu của

Read more

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2023

Tài liệu sinh Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2023. Trong tháng này, chúng ta sẽ cùng sinh hoạt với các nội dung về: Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám; Tìm hiểu về Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Gương thanh niên tiêu biểu; Các chính

Read more

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2023

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2023. Trong tháng này, chúng ta sẽ cùng sinh hoạt với các nội dung về: Bác Hồ với khát vọng hòa bình và tình hữu nghị giữa các quốc gia trên thế giới; Tìm hiểu về tiểu sử Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; Gương thanh niên tiêu biểu; Các chính sách pháp luật

Read more
1 2 3 4 18