Quá trình hình thành của Công ty

“Việt nam ta có hai tiếng Tổ quốc,

ta cũng gọi Tổ quốc là đất nước.

Có đất có nước mới thành Tổ quốc.

Có đất lại có nước thì dân giàu nước mạnh.

Nước cũng có thể làm lợi nhưng cũng có thể làm hại,

nhiều nước quá thì úng lụt, ít nước quá thì hạn hán.

Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao

cho đất với nước điều hòa với nhau

để nâng cao đời sống nhân dân,

xây dựng chủ nghĩa xã hội”…

 

(Trích lời nói chuyện của Bác Hồ

tại hội nghị thủy lợi toàn miền Bắc

Ngày 17 tháng 9 năm 1959).

 

LỜI GIỚI THIỆU

Ngày 28/5/1980 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định số 373/ QĐ-UBT về việc thành lập Công ty thủy nông tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên lúc này có sự chi phối bởi tình hình nhiệm vụ mới: ông Huỳnh Ngọc Ẩn, ông Lê Quang Thành và một số cán bộ khác được cấp trên cử đi làm chuyên gia xây dựng thủy lợi ở Campuchia cho nên việc tổ chức và hoạt động của Công ty chậm lại.Trải qua một thời gian, đến ngày 31/10/1989 Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định số 2157/QĐ-UBT khôi phục hoạt động của Công ty thủy nông. Kể từ đây Công ty chính thức được tổ chức và đi vào hoạt động.

Ngày 26/6/1992 Uỷ ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 731/QĐ-UBT v/v đổi tên công ty thủy nông Đồng nai thành Công ty Quản lý Khai thác công trình thủy lợi Đồng nai và thống nhất quản lý các công trình thủy lợi trong toàn tỉnh. Ngày 28/01/1993 Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 146/QĐ-UBT về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Quản lý Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai trực thuộc Sở thủy lợi (và đến tháng 3/1996 là Sở Nông nghiệp & PTNT).

Ngày 04/10/1996 Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 4894/QĐ-UBT về việc đổi tên Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai thành Công ty Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai. Ngày 31/12/2007 Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định số 4689/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Công ty Khai thác công trình thủy lợi Đồng nai thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai do Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Chủ sở hữu.

Hơn hai chục năm qua kể từ ngày Công ty được thành lập, nhiều thế hệ Cán bộ – CNVC – lao động đã đóng góp sức lực trí tuệ cho sự nghiệp thủy lợi của tỉnh và sự phát triển bền vững của Công ty.