Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác CT Thủy Lợi Đồng Nai

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2020


Bài viết mới hơn:


Bài viết cũ hơn: