Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2023.

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2023. ????Trong tháng này, chúng ta sẽ cùng sinh hoạt với các nội dung về: Tính khoa học là đặc tính cơ bản, cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh; Tìm hiểu về chặng đường 93 năm công tác Dân vận của Đảng; Gương thanh niên tiêu biểu – Lan tỏa giá trị gia đình trong thanh niên; Các chính sách, pháp luật có hiệu lực từ tháng 10/2023; Các hoạt động tiêu biểu của Tuổi trẻ Đồng Nai trong tháng 9/2023…????Các bạn cùng đón đọc nhé!

https://www.facebook.com/profile/100064553025570/search/?q=t%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20sinh%20ho%E1%BA%A1t