Thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 26/10/2023 , Đoàn thanh niên kết hợp với Ban lãnh đạo công ty tổ chức đi khảo sát, thăm hỏi các gia đình người lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn quản lý của công ty.