Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

Tháng 10 năm 2023 Chi đoàn Công ty Khai thác thủy lợi phát động phong trào “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới” gồm 2 tiêu chí :

“Tiết kiệm”: thi đua lao động tiết kiệm, hiệu quả; hiến kế, đề xuất sáng kiến cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm tiết kiệm nguyên, vật liệu trong sản xuất, từ đó tiết kiệm chi phí sản xuất.

“Kỷ luật”: chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, tuân thủ kỷ luật lao động, đảm bảo an toàn lao động, hạn chế tối đa các tai nạn trong quá trình lao động.

Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.